Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил 1

Улсын комисст хүлээлгэж өгөх ажил

  • Төслийн нэр: 2011-2016 онд баригдсан Та-2 нэгдсэн байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах
  • Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум
  • Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК
  • Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК
  • Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн
  • Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016

Гүйцэтгэсэн ажил:

ТА-2 Нэгдсэн байгууламжийн 2011-2016 оны олборлолт нэмэгдүүлэх тосны 52 ш байгууламж, усны 18 ш цооногийн гүйцэтгэлийн бичиг баримтын бүрдэл хангах, улсын комисст хүлээлгэж өгөх

By | 2018-05-16T03:37:02+00:00 April 20th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|