Бусад

Нефтийн барилга байгууламжийн төсөлд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил

By | 2018-05-16T03:36:58+00:00 April 20th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|

Нефтийн барилга байгууламжийн төсөлд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажил Төслийн нэр: Нефтийн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төслийн орчуулгын ажил Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 Гүйцэтгэсэн ажил: Та-21 талбайн Нефтийн барилга байгууламжийн төслийн 2016

Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил 1

By | 2018-05-16T03:37:02+00:00 April 20th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|

Улсын комисст хүлээлгэж өгөх ажил Төслийн нэр: 2011-2016 онд баригдсан Та-2 нэгдсэн байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 Гүйцэтгэсэн ажил: ТА-2 Нэгдсэн байгууламжийн 2011-2016 оны олборлолт нэмэгдүүлэх тосны

Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил 2

By | 2018-05-16T03:33:56+00:00 April 13th, 2018|Бусад, Хэрэгжсэн төслүүд|

Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил Төслийн нэр: Нефтийн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төслийн орчуулгын ажил Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016 Гүйцэтгэсэн ажил: Та-21 талбайн Нефтийн барилга байгууламжийн төслийн “Ус