Нефтийн барилга байгууламжийн зөвлөх үйлчилгээний ажил

  • Төслийн нэр: Нефтийн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төслийн орчуулгын ажил
  • Төслийн байршил: Дорнод аймаг Халхгол сум
  • Төслийн захиалагч: Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК
  • Төслийн гүйцэтгэгч: Сайрам Булган ХХК
  • Төслийн ерөнхий инженер: Г.Лхагвасүрэн
  • Төсөл эхэлсэн, дууссан огноо: 2016

Гүйцэтгэсэн ажил:

  • Та-21 талбайн Нефтийн барилга байгууламжийн төслийн “Ус халаах станц”-ын иж бүрэн зургийн орчуулгын ажил /автокад, орчуулга, эх бэлтгэл, олшруулах ажил/
  • Онцгой байдлын дүгнэлт гаргуулах
  • Зураг төслийн баримт бичгийн Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулах
  • Барилга эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах